Πιστοποιήσεις – Έλεγχοι

Travelife

Sustainability in Tourism.

Tο Travelife είναι μία διεθνής πιστοποίηση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, το οποίο βραβεύει τις ξενοδοχειακές μονάδες που εφαρμόζουν πρακτικές “πράσινης” διαχείρισης. Πρόκειται για ένα οικολογικό σήμα ποιότητας για τουριστικές μονάδες (ξενοδοχεία, ξενώνες, συνεδριακά κέντρα, camping), βάσει του οποίου η τουριστική επιχείρηση τηρεί απαιτήσεις περιβαλλοντικής χροιάς (έλεγχος στην κατανάλωση νερού, ενέργειας, απορριμμάτων κλπ). Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, η μονάδα αποκτά το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το σήμα για το marketing της.

Καθώς ο αριθμός των καταναλωτών με οικολογική συνείδηση ολοένα μεγαλώνει, το άμεσο οικονομικό όφελος προκύπτει από την δημιουργία προσφοράς ποιοτικών, φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών. Σε ένα δεύτερο στάδιο, οι τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί έχουν παρατηρήσει σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης, καθώς η διαχείριση της ενέργειας, αποβλήτων, νερού κτλ είναι πιο αποτελεσματική.

Τέλος, η εφαρμογή πράσινων πρακτικών δημιουργεί ένα καλύτερο περιβάλλον τόσο για τους επισκέπτες όσο και τους εργαζόμενους.


Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Το ISO 22000 (HACCP) είναι ένα Διεθνές Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων που έχει αντικαταστήσει το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1416. Στόχος είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, δηλαδή η επίτευξη προϊόντων διατροφής ασφαλών για την υγεία του καταναλωτή. Το Σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και των ειδών διατροφής.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα τους κανονισμούς ΕΚ 852/2004 και 178/2002, είναι σαφής η υποχρέωση κάθε επιχείρησης που παράγει, συσκευάζει, αποθηκεύει, εμπορεύεται ή διακινεί τρόφιμα να εφαρμόζει σύστημα HACCP. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, για να πιστοποιηθεί ένα σύστημα HACCP, πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000 για συστήματα διαχείρισης ασφαλείας τροφίμων (Σ.Δ.Α.Τ). Η πιστοποίηση εγγυάται την αποτελεσματική εφαρμογή του προτύπου, η οποία με τη σειρά της βοηθάει την επιχείρηση να κάνει καλύτερη διαχείριση, να προστατεύει την υγεία του καταναλωτή, να είναι καλύτερος συνεργάτης στο ευρύτερο κύκλωμα της εφοδιαστικής αλυσίδας και τελικά να αυξάνει τα κέρδη της.

Το πρότυπο βασίζεται στις 7 αρχές του HACCP:

*Ανάλυση κινδύνων
*Προσδιορισμός Κρισίμων Σημείων Ελέγχου
*Καθορισμός κρισίμων ορίων
*Εγκατάσταση διαδικασιών παρακολούθησης κρισίμων σημείων ελέγχου Εγκατάσταση διορθωτικών ενεργειών
*Εγκατάσταση διεργασιών καταγραφής και αρχειοθέτησης HACCP
*Επαλήθευση HACCP


.

Αστεροποίηση Ξενοδοχείων

Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ) Ξενοδοχείων που έχουν εκδοθεί με βάση το ισχύσαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας νέας Νομοθεσίας, παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν την 31/12/2017. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, όλα τα Ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις νέες διατάξεις Υ.Α. αρ. 216 (ΦΕΚ 10/Β – 09/01/2015).

Ο ελάχιστος αριθμός μορίων, προκύπτει βάσει Προαιρετικών Βαθμολογούμενων κριτηρίων (παράρτημα “Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και βαθμολογούμενα κριτήρια για την κατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων” του Υ.Α. αρ. 216 (ΦΕΚ 10/Β – 09/01/2015) που απαιτείται για την κατάταξη.

Για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δεν ελέγχονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές που ορίζονται ως τεχνικές προδιαγραφές στο προαναφερόμενο Παράρτημα, αλλά μόνον η συνδρομή των Υποχρεωτικών Λειτουργικών Προδιαγραφών και η συγκέντρωση του Ελάχιστου αριθμού μορίων βάσει βαθμολογούμενων κριτηρίων που απαιτείται για κάθε κατηγορία.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να πληρούνται τα οριζόμενα ως Υποχρεωτικά Κριτήρια.

Για την κατάταξη ξενοδοχείων για τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης έχει χορηγηθεί έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων σύμφωνα με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος Π.Δ. 43/2002 (43 Α΄) δεν ελέγχονται οι υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος της παρούσας, αλλά μόνον η συνδρομή των υποχρεωτικών λειτουργικών προδιαγραφών και η συγκέντρωση του ελάχιστου αριθμού μορίων βάσει βαθμολογούμενων κριτηρίων που απαιτείται για κάθε κατηγορία. Εναλλακτικά, ο φορέας εκμετάλλευσης δύναται να ζητήσει την κατάταξη του ξενοδοχείου σύμφωνα με το σύνολο των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων που καθορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας, χωρίς προηγούμενη έγκριση των τροποποιημένων αρχιτεκτονικών σχεδίων.